• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เรื่อง การเปิดรับสมาชิกเข้าใหม่กรณีพิเศษ 4
22 พฤษภาคม 2562
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และรองศึกษาธิการภาค 3
21 พฤษภาคม 2562
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 51
15 พฤษภาคม 2562
4 รายงานงบทดรองเดือน เมษายน 2562 58
3 พฤษภาคม 2562
5 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 114
10 เมษายน 2562
6 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 276
18 มีนาคม 2562
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 111
15 มีนาคม 2562
8 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2562 417
15 มีนาคม 2562
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium) 264
12 กุมภาพันธ์ 2562
10 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 353
7 กุมภาพันธ์ 2562
11 ตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก เพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 560
5 กุมภาพันธ์ 2562
12 ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 218
11 มกราคม 2562
13 ประชาสัมพันธ์ สพม.มหาสารคาม เขต 1 ขอเชิญสมัครการประกวดดนตรีสตริงงานกาชาด ในรูปแบบ Mini Concert และ การประกวด อีสาน Music Talent Show 224
10 มกราคม 2562
14 ตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1235
9 มกราคม 2562
15 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 629
8 มกราคม 2562
16 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง แก้ไขตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 605
15 พฤศจิกายน 2561
17 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 515
9 พฤศจิกายน 2561
18 เกียรติบัตรการประชุมสัมมนา“เปิดตลาดนัดวิชาการ”และการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม 476
26 ตุลาคม 2561
19 ประกาศโรงเรียนกันทรวิชัย ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 340
26 ตุลาคม 2561
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติโรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 322
17 ตุลาคม 2561
21 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ,ค, - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี 420
5 ตุลาคม 2561
22 ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ปิดทำการ 1 วัน 350
5 ตุลาคม 2561
23 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561 459
29 สิงหาคม 2561
24 รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 657
6 สิงหาคม 2561
25 องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง 539
31 กรกฎาคม 2561
26 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 308
18 กรกฎาคม 2561
27 ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน International’s Pictures Biennale “Joy of Tashkent” 381
5 กรกฎาคม 2561
28 อ้างถึง การประกวดแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ที่ ศธ 04256/ว2187 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) โรงเรียนใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว ให้ส่งเอกสารการสมัครไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หรือส่งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามลิ้งที่ส่งมาพร้อมนี้ 451
4 กรกฎาคม 2561
29 ชะลอการดำเนินการตามประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 565
27 มิถุนายน 2561
30 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๘” 468
22 มิถุนายน 2561
31 ประกาศ สพม.26 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 652
21 มิถุนายน 2561
32 ประกาศ สพม.26 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 334
20 มิถุนายน 2561
33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 454
20 มิถุนายน 2561
34 ประกาศ สพม.26 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 1289
15 มิถุนายน 2561
35 การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 405
14 มิถุนายน 2561
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖” 355
14 มิถุนายน 2561
37 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 381
11 มิถุนายน 2561
38 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” 315
11 มิถุนายน 2561
39 ประชาสัมพันธ์โครงการ “เต้น เติม ฝัน” “Dance to dream” 364
6 มิถุนายน 2561
40 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 422
5 มิถุนายน 2561
41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๑ (Youth Greenovation Awards ๒๐๑๘) 330
31 พฤษภาคม 2561
42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 330
22 พฤษภาคม 2561
43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 376
22 พฤษภาคม 2561
44 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ ๑๑ 293
18 พฤษภาคม 2561
45 ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 328
9 พฤษภาคม 2561
46 ประกาศคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 408
3 พฤษภาคม 2561
47 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาครู 335
30 เมษายน 2561
48 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ Bike for Ed. Surin๓ ครั้งที่ ๑ 330
24 เมษายน 2561
49 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ National 334
20 เมษายน 2561
50 ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovation School Summit 2018 450
9 เมษายน 2561
51 ประชาสัมพันธ์โครงดาร "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ 587
2 เมษายน 2561
52 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ 519
26 มีนาคม 2561
53 ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 450
26 มีนาคม 2561
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.เขต 26 633
21 มีนาคม 2561
55 ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม (กิจกรรมประกวดภาพถ่ายและเสวนาเบิ่งหน้า เหลียวหลัง เบิ่งแงง ฮักแพง มหาสารคาม) 469
6 มีนาคม 2561
56 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 381
5 มีนาคม 2561
57 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตโรงเรียนในโครงหารห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.เขต 26 595
5 มีนาคม 2561
58 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ 399
19 กุมภาพันธ์ 2561
59 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 432
15 กุมภาพันธ์ 2561
60 ประกาศ สพม.เขต 26 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 26 717
12 กุมภาพันธ์ 2561
61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 (ครั้งที่ 2) สังกัด สพม.26 547
10 กุมภาพันธ์ 2561
62 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 489
6 กุมภาพันธ์ 2561
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) 435
2 กุมภาพันธ์ 2561
64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 633
30 มกราคม 2561
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 26 706
30 มกราคม 2561
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 673
26 มกราคม 2561
67 แก้ไขประกาศ 411
26 มกราคม 2561
68 แก้ไขประกาศ 466
24 มกราคม 2561
69 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประกวดร้อนเพลงลูกทุ่งเยาวชน 350
22 มกราคม 2561
70 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 728
15 มกราคม 2561
71 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 512
15 มกราคม 2561
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 498
15 มกราคม 2561
73 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2561 614
11 มกราคม 2561
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 1 407
9 มกราคม 2561
75 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2561 448
5 มกราคม 2561
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 479
19 ธันวาคม 2560
77 แก้ไขประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 436
19 ธันวาคม 2560
78 เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 374
14 ธันวาคม 2560
79 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 410
7 ธันวาคม 2560
80 หลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะ ว.21/2560 469
20 พฤศจิกายน 2560
81 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อหลอดไฟ LED 384
15 พฤศจิกายน 2560
82 สำรวจผู้ประกันตนเพื่่อตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 399
14 พฤศจิกายน 2560
83 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 400
10 พฤศจิกายน 2560
84 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน อาคาร 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 630
8 พฤศจิกายน 2560
85 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ” 408
8 พฤศจิกายน 2560
86 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 457
3 พฤศจิกายน 2560
87 คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62 งบลงทุน 528
28 กันยายน 2560
88 คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62 คู่มือการจัดทำโปรแกรม ปร. แบบ 1 คำนวณ FACTOR (ปร 456 ของบจากเขต) แบบ 2 คำนวณ FACTOR F (กำหนดราคากลาง) แบบประมาณการซ่อมแซม 490
28 กันยายน 2560
89 ประกาศรับสมัครรคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพม.เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.เขต 26 669
21 กันยายน 2560
90 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.เขต 26 568
21 กันยายน 2560
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผุกพันตามโครงงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.26 539
18 กันยายน 2560
92 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) 904
16 สิงหาคม 2560
93 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 569
10 สิงหาคม 2560
94 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 1310
10 สิงหาคม 2560
95 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 713
8 สิงหาคม 2560
96 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 1253
6 สิงหาคม 2560
97 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพม.26 808
4 สิงหาคม 2560
98 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน สังกัด สพม.26 754
4 สิงหาคม 2560
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 1063
1 สิงหาคม 2560
100 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 475
27 กรกฎาคม 2560
101 ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 451
27 กรกฎาคม 2560
102 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ 1490
26 กรกฎาคม 2560
103 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จัดวันแม่แห่งชาติปี 60 1393
26 กรกฎาคม 2560
104 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (0-NET) เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ (PLC) 1431
26 กรกฎาคม 2560
105 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เตรียมพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงรอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1391
26 กรกฎาคม 2560
106 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2560 931
26 กรกฎาคม 2560
107 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 757
26 กรกฎาคม 2560
108 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 705
26 กรกฎาคม 2560
109 โรงเรียนวาปีปทุม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว วาปีปทุม ครั้งที่ 5 ชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 735
26 กรกฎาคม 2560
110 โรงเรียนบรบือวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 695
26 กรกฎาคม 2560
111 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร มอบรางวัลให้แก่นักเรียนโครงการคุณธรรม 718
26 กรกฎาคม 2560
112 โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดพิธีถวายพระพรรัชกาลที่10 857
26 กรกฎาคม 2560
113 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของชาวมหาสารคาม เก้าแสนดอกจะบานที่คคลองสมถวิล 740
26 กรกฎาคม 2560
114 โรงเรียนกันทรวิชัยกำหนดจัดการอบรมขยายผลการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการอ่าน 647
26 กรกฎาคม 2560
115 โรงเรียนมิตรภาพปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง ร.9 675
26 กรกฎาคม 2560
116 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จะจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2560 708
26 กรกฎาคม 2560
117 เชิญชวนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560 675
26 กรกฎาคม 2560
118 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพด้วยงบประมาณจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า 667
26 กรกฎาคม 2560
119 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร เข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 701
26 กรกฎาคม 2560
120 โรงเรียนประชาพัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 677
26 กรกฎาคม 2560
121 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา 704
26 กรกฎาคม 2560
122 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีการศึกษา 2560 871
26 กรกฎาคม 2560
123 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมประชุม สพม. 26 725
26 กรกฎาคม 2560
124 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 733
26 กรกฎาคม 2560
125 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เข้าร่วมการประชุมฯ สพม เขต 26 671
26 กรกฎาคม 2560
126 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประชุมสัมมนา ณ สพม.26 มหาสารคาม 694
26 กรกฎาคม 2560
127 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 698
26 กรกฎาคม 2560
128 โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดค่ายพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย 769
26 กรกฎาคม 2560
129 โรงเรียนกันทรวิชัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ 682
26 กรกฎาคม 2560
130 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพม.26 700
26 กรกฎาคม 2560
131 โนนแดงวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ สพม 25 702
26 กรกฎาคม 2560
132 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 726
26 กรกฎาคม 2560
133 โรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ สพม.26 751
26 กรกฎาคม 2560
134 โรงเรียนผดุงนารี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 819
26 กรกฎาคม 2560
135 โรงเรียนมิตรภาพเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 763
26 กรกฎาคม 2560
136 นาดูนประชาสรรพ์เข้าร่วมการอบรม 737
26 กรกฎาคม 2560
137 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์เข้าร่วมประชุมฯ สพม.26 714
26 กรกฎาคม 2560
138 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เข้าร่วมประชุมฯ สพม. 26 728
26 กรกฎาคม 2560
139 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เข้าร่วมประชุม ที่ สพม. 26 707
26 กรกฎาคม 2560
140 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รวมพลังแห่งความภักดี ประกอบพิธีในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 723
26 กรกฎาคม 2560
141 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 700
26 กรกฎาคม 2560
142 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิับัติการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 694
26 กรกฎาคม 2560
143 โรงเรียนประชาพัฒนา เข้ารับการประชุมปฏิบัติการเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 807
26 กรกฎาคม 2560
144 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔ 454
24 กรกฎาคม 2560
145 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 1454
15 กรกฎาคม 2560
146 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิชาทั่วไป และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 592
5 กรกฎาคม 2560
147 ประกาศรายชื่อโครงงานวิชาการ และโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 905
29 มิถุนายน 2560
148 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.26 585
24 มิถุนายน 2560
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.26 660
16 มิถุนายน 2560
150 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏ่ิบัติงานโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.เขต 26 694
6 มิถุนายน 2560
151 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานห้องเรียนกีฬา 795
29 เมษายน 2560
152 แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน 926
4 เมษายน 2560
153 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 783
28 มีนาคม 2560
154 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน 721
27 มีนาคม 2560
155 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 811
27 มีนาคม 2560
156 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน 641
27 มีนาคม 2560
157 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีววิต Live Saving 599
27 มีนาคม 2560
158 ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เรื่อง เสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 โดยวิธีพิเศษ 676
15 มีนาคม 2560
159 ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ เนี่องในวันผู้สูงอายุแห่่งชาติ 694
14 มีนาคม 2560
160 ประกาศฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 698
9 มีนาคม 2560
161 ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. เขต 26 671
9 มีนาคม 2560
162 แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router) 742
5 มกราคม 2560

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 74
เดือนนี้ 1,210
ปีนี้ 10,654
รวมทั้งหมด 10,654
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 23-05-2019 )