• 12 สิงหาคม 2561 id="7"/>12 สิงหาคม 2561
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561 65
29 สิงหาคม 2561
2 รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 183
6 สิงหาคม 2561
3 องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง 138
31 กรกฎาคม 2561
4 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 67
18 กรกฎาคม 2561
5 ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน International’s Pictures Biennale “Joy of Tashkent” 100
5 กรกฎาคม 2561
6 อ้างถึง การประกวดแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ที่ ศธ 04256/ว2187 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) โรงเรียนใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว ให้ส่งเอกสารการสมัครไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หรือส่งมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามลิ้งที่ส่งมาพร้อมนี้ 144
4 กรกฎาคม 2561
7 ชะลอการดำเนินการตามประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 225
27 มิถุนายน 2561
8 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๘” 111
22 มิถุนายน 2561
9 ประกาศ สพม.26 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 234
21 มิถุนายน 2561
10 ประกาศ สพม.26 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 110
20 มิถุนายน 2561
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 142
20 มิถุนายน 2561
12 ประกาศ สพม.26 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 299
15 มิถุนายน 2561
13 การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 159
14 มิถุนายน 2561
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖” 151
14 มิถุนายน 2561
15 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 157
11 มิถุนายน 2561
16 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” 138
11 มิถุนายน 2561
17 ประชาสัมพันธ์โครงการ “เต้น เติม ฝัน” “Dance to dream” 166
6 มิถุนายน 2561
18 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 235
5 มิถุนายน 2561
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๑ (Youth Greenovation Awards ๒๐๑๘) 151
31 พฤษภาคม 2561
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 158
22 พฤษภาคม 2561
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 174
22 พฤษภาคม 2561
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ ๑๑ 127
18 พฤษภาคม 2561
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 146
9 พฤษภาคม 2561
24 ประกาศคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 235
3 พฤษภาคม 2561
25 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาครู 163
30 เมษายน 2561
26 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ Bike for Ed. Surin๓ ครั้งที่ ๑ 151
24 เมษายน 2561
27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ National 156
20 เมษายน 2561
28 ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovation School Summit 2018 217
9 เมษายน 2561
29 ประชาสัมพันธ์โครงดาร "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ 344
2 เมษายน 2561
30 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ 257
26 มีนาคม 2561
31 ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 216
26 มีนาคม 2561
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.เขต 26 367
21 มีนาคม 2561
33 ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม (กิจกรรมประกวดภาพถ่ายและเสวนาเบิ่งหน้า เหลียวหลัง เบิ่งแงง ฮักแพง มหาสารคาม) 256
6 มีนาคม 2561
34 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 154
5 มีนาคม 2561
35 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตโรงเรียนในโครงหารห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.เขต 26 356
5 มีนาคม 2561
36 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ 214
19 กุมภาพันธ์ 2561
37 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 235
15 กุมภาพันธ์ 2561
38 ประกาศ สพม.เขต 26 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 26 479
12 กุมภาพันธ์ 2561
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 (ครั้งที่ 2) สังกัด สพม.26 263
10 กุมภาพันธ์ 2561
40 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 214
6 กุมภาพันธ์ 2561
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) 222
2 กุมภาพันธ์ 2561
42 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 337
30 มกราคม 2561
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 26 465
30 มกราคม 2561
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 401
26 มกราคม 2561
45 แก้ไขประกาศ 192
26 มกราคม 2561
46 แก้ไขประกาศ 276
24 มกราคม 2561
47 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประกวดร้อนเพลงลูกทุ่งเยาวชน 174
22 มกราคม 2561
48 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 509
15 มกราคม 2561
49 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 319
15 มกราคม 2561
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 284
15 มกราคม 2561
51 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2561 388
11 มกราคม 2561
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 1 208
9 มกราคม 2561
53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2561 279
5 มกราคม 2561
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 266
19 ธันวาคม 2560
55 แก้ไขประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 221
19 ธันวาคม 2560
56 เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 178
14 ธันวาคม 2560
57 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 226
7 ธันวาคม 2560
58 หลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะ ว.21/2560 246
20 พฤศจิกายน 2560
59 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อหลอดไฟ LED 211
15 พฤศจิกายน 2560
60 สำรวจผู้ประกันตนเพื่่อตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 228
14 พฤศจิกายน 2560
61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 231
10 พฤศจิกายน 2560
62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน อาคาร 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 250
8 พฤศจิกายน 2560
63 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ” 225
8 พฤศจิกายน 2560
64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 235
3 พฤศจิกายน 2560
65 คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62 งบลงทุน 294
28 กันยายน 2560
66 คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62 คู่มือการจัดทำโปรแกรม ปร. แบบ 1 คำนวณ FACTOR (ปร 456 ของบจากเขต) แบบ 2 คำนวณ FACTOR F (กำหนดราคากลาง) แบบประมาณการซ่อมแซม 272
28 กันยายน 2560
67 ประกาศรับสมัครรคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพม.เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.เขต 26 402
21 กันยายน 2560
68 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.เขต 26 334
21 กันยายน 2560
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผุกพันตามโครงงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.26 331
18 กันยายน 2560
70 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) 698
16 สิงหาคม 2560
71 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 383
10 สิงหาคม 2560
72 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 728
10 สิงหาคม 2560
73 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 467
8 สิงหาคม 2560
74 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.26 1061
6 สิงหาคม 2560
75 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพม.26 587
4 สิงหาคม 2560
76 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน สังกัด สพม.26 527
4 สิงหาคม 2560
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 892
1 สิงหาคม 2560
78 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 322
27 กรกฎาคม 2560
79 ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 269
27 กรกฎาคม 2560
80 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ 798
26 กรกฎาคม 2560
81 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จัดวันแม่แห่งชาติปี 60 754
26 กรกฎาคม 2560
82 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (0-NET) เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ (PLC) 779
26 กรกฎาคม 2560
83 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เตรียมพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงรอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 782
26 กรกฎาคม 2560
84 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2560 590
26 กรกฎาคม 2560
85 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 441
26 กรกฎาคม 2560
86 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 407
26 กรกฎาคม 2560
87 โรงเรียนวาปีปทุม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว วาปีปทุม ครั้งที่ 5 ชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 431
26 กรกฎาคม 2560
88 โรงเรียนบรบือวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 405
26 กรกฎาคม 2560
89 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร มอบรางวัลให้แก่นักเรียนโครงการคุณธรรม 411
26 กรกฎาคม 2560
90 โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดพิธีถวายพระพรรัชกาลที่10 456
26 กรกฎาคม 2560
91 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของชาวมหาสารคาม เก้าแสนดอกจะบานที่คคลองสมถวิล 439
26 กรกฎาคม 2560
92 โรงเรียนกันทรวิชัยกำหนดจัดการอบรมขยายผลการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการอ่าน 375
26 กรกฎาคม 2560
93 โรงเรียนมิตรภาพปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง ร.9 380
26 กรกฎาคม 2560
94 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จะจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2560 407
26 กรกฎาคม 2560
95 เชิญชวนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560 399
26 กรกฎาคม 2560
96 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพด้วยงบประมาณจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า 382
26 กรกฎาคม 2560
97 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร เข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 405
26 กรกฎาคม 2560
98 โรงเรียนประชาพัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 407
26 กรกฎาคม 2560
99 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา 395
26 กรกฎาคม 2560
100 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีการศึกษา 2560 503
26 กรกฎาคม 2560
101 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมประชุม สพม. 26 408
26 กรกฎาคม 2560
102 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 409
26 กรกฎาคม 2560
103 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เข้าร่วมการประชุมฯ สพม เขต 26 377
26 กรกฎาคม 2560
104 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประชุมสัมมนา ณ สพม.26 มหาสารคาม 408
26 กรกฎาคม 2560
105 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 405
26 กรกฎาคม 2560
106 โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดค่ายพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย 437
26 กรกฎาคม 2560
107 โรงเรียนกันทรวิชัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ 397
26 กรกฎาคม 2560
108 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพม.26 410
26 กรกฎาคม 2560
109 โนนแดงวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ สพม 25 397
26 กรกฎาคม 2560
110 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 408
26 กรกฎาคม 2560
111 โรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ สพม.26 430
26 กรกฎาคม 2560
112 โรงเรียนผดุงนารี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 499
26 กรกฎาคม 2560
113 โรงเรียนมิตรภาพเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 405
26 กรกฎาคม 2560
114 นาดูนประชาสรรพ์เข้าร่วมการอบรม 438
26 กรกฎาคม 2560
115 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์เข้าร่วมประชุมฯ สพม.26 418
26 กรกฎาคม 2560
116 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เข้าร่วมประชุมฯ สพม. 26 440
26 กรกฎาคม 2560
117 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เข้าร่วมประชุม ที่ สพม. 26 415
26 กรกฎาคม 2560
118 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รวมพลังแห่งความภักดี ประกอบพิธีในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 400
26 กรกฎาคม 2560
119 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 398
26 กรกฎาคม 2560
120 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิับัติการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 404
26 กรกฎาคม 2560
121 โรงเรียนประชาพัฒนา เข้ารับการประชุมปฏิบัติการเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 480
26 กรกฎาคม 2560
122 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔ 281
24 กรกฎาคม 2560
123 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 26 1268
15 กรกฎาคม 2560
124 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิชาทั่วไป และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 410
5 กรกฎาคม 2560
125 ประกาศรายชื่อโครงงานวิชาการ และโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 731
29 มิถุนายน 2560
126 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.26 405
24 มิถุนายน 2560
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.26 461
16 มิถุนายน 2560
128 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏ่ิบัติงานโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัด สพม.เขต 26 513
6 มิถุนายน 2560
129 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานห้องเรียนกีฬา 559
29 เมษายน 2560
130 แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน 725
4 เมษายน 2560
131 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 587
28 มีนาคม 2560
132 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน 508
27 มีนาคม 2560
133 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 551
27 มีนาคม 2560
134 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน 444
27 มีนาคม 2560
135 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีววิต Live Saving 407
27 มีนาคม 2560
136 ประกาศโรงเรียนผดุงนารี เรื่อง เสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 โดยวิธีพิเศษ 465
15 มีนาคม 2560
137 ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ เนี่องในวันผู้สูงอายุแห่่งชาติ 445
14 มีนาคม 2560
138 ประกาศฯ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 502
9 มีนาคม 2560
139 ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. เขต 26 485
9 มีนาคม 2560
140 แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router) 490
5 มกราคม 2560

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.162.15.31
Online อยู่ : 5
วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ 179
เดือนนี้ 3,100
ปีนี้ 3,100
รวมทั้งหมด 3,100
Record: 229 (06.09.2018)
( Counter 26-09-2018 )