• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง


ชื่อเรื่อง    การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

               การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง

 

ผู้วิจัย       ดร.นวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26               

 

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ภาษาไทย 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 3) ศึกษาผลการดำเนินงานและการประเมินผลสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง กลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมจำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมแบบประเมินความเหมาะสม  และแบบประเมินความคิดเห็น
ระยะที่ 3 การดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง  กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
รวมจำนวน 226 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง วันที่ : 2017-03-21 เผยแพร่โดย : administrator View : 96

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.234.65.78
Online อยู่ : 1
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 149
เดือนนี้ 1,532
ปีนี้ 1,532
รวมทั้งหมด 8,265
Record: 164 (18.01.2018)
( Counter 20-01-2018 )