• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 18.207.136.184
Online อยู่ : 3
วันนี้ 133
เมื่อวานนี้ 236
เดือนนี้ 369
ปีนี้ 369
รวมทั้งหมด 369
Record: 236 (17.09.2019)
( Counter 18-09-2019 )
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (ไฟล์ PDF) 735
2 รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (ไฟล์ Power Point) 803
3 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 750
4 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 700
5 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 884
6 เฉลยสมุดเงินสด 620
7 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 657
8 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 749
9 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 778
10 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 1005
11 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 1191
12 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 1040
13 แบบ สรจ3 65ปี 863
14 แบบฟอร์มรับบำนาญ 783
15 ถอนเงินประกันสัญญา 13614
16 แบบใบลาพักผ่อน 866
17 ใบสำคัญรับเงิน 1026
18 ส่งใช้เงินยืม 950
19 สัญญายืมเงิน 1365
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 772
21 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 784
22 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 992
23 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 1152
24 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 731
25 แบบใบขอยกเลิกวันลา 720
26 แบบใบลาพักผ่อน 795
27 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 776
28 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 724
29 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 757
30 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 656
31 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 786
32 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 690

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26