• 12 สิงหาคม 2561 id="7"/>12 สิงหาคม 2561
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 61
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 39
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 151
4 เฉลยสมุดเงินสด 122
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 113
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 145
7 เอกสารประกอบการชี้แจงการอบรมครู(คูปอง)2561 595
8 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 241
9 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 399
10 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 642
11 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 659
12 แบบ สรจ3 65ปี 474
13 แบบฟอร์มรับบำนาญ 439
14 ถอนเงินประกันสัญญา 6751
15 แบบใบลาพักผ่อน 478
16 ใบสำคัญรับเงิน 589
17 ส่งใช้เงินยืม 567
18 สัญญายืมเงิน 771
19 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 368
20 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 394
21 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 433
22 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 468
23 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 349
24 แบบใบขอยกเลิกวันลา 355
25 แบบใบลาพักผ่อน 382
26 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 378
27 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 368
28 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 376
29 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 326
30 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 370
31 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 328

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.221.9.6
Online อยู่ : 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 185
เดือนนี้ 746
ปีนี้ 746
รวมทั้งหมด 746
Record: 185 (20.11.2018)
( Counter 21-11-2018 )