• 12 สิงหาคม 2561 id="7"/>12 สิงหาคม 2561
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 7

              นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

                   1. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน

                   2. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                   3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน

                   4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร

                   5. การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

                   6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

                   7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

                   8. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                   9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                   10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20

                   11. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK)

                   12. การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ

                   13. การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก

                   14. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา

                   15. การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นโยบายผู้อำนวยการ สพม. เขต 26 เผยแพร่โดย : administrator View : 1380

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.82.10.219
Online อยู่ : 2
วันนี้ 174
เมื่อวานนี้ 117
เดือนนี้ 314
ปีนี้ 314
รวมทั้งหมด 314
Record: 174 (14.12.2018)
( Counter 14-12-2018 )