ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.235.66.217
Online อยู่ : 2
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 144
เดือนนี้ 5,150
ปีนี้ 5,150
รวมทั้งหมด 5,150
Record: 499 (17.03.2020)
( Counter 29-03-2020 )

กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางขันทอง พิมพ์แสนศรี นักจัดการงานทั่วไป อ1 เอกสารแนบ
2 นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ นักจัดการงานทั่วไป อ2 เอกสารแนบ
3 นางอุษามณี เหล่าอรรคะ เจ้าพนักงานธุรการ อ5 เอกสารแนบ
4 นายบรรณรัตน์ บรรยง ลูกจ้างประจำ   เอกสารแนบ
5 นางกวิณทิพญ์ โสมา พนักงานทำความสะอาด   เอกสารแนบ
6 นายกันตินันท์ ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ธุรการ   เอกสารแนบ
7 นายนรากรณ์ คุณยศยิ่ง พนักงานขับรถยนต์   เอกสารแนบ
8 นางสาวนุจรินทร์ ภูสีฤทธิ์ พนักงานพิมพ์ดีด   เอกสารแนบ
9 นายยุทธจักร พลพันธ์ นักการภารโรง   เอกสารแนบ
10 นายสมจิต หินดำ นักการภารโรง   เอกสารแนบ
11 นายสมศักดิ์ สุนทรโรจน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย   เอกสารแนบ
12 นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง นักประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบ

กลุ่มนโยบายและแผน

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายภิรมย์ ภูชมศรี ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน อ29 เอกสารแนบ
2 นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ30 เอกสารแนบ
3 นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะห์์นโบายและแผน อ32 เอกสารแนบ
4 นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ33 เอกสารแนบ
5 นางสาวพิกุล ไชยแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ34 เอกสารแนบ
6 นายกุศล ภูนบทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   เอกสารแนบ
         

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางกุสุมา โอษะคลัง นักทรัพยากรบุคคล อ16 เอกสารแนบ
2 นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล อ17 เอกสารแนบ
3 นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ นักทรัพยากรบุคคล อ18 เอกสารแนบ
4 นางสาวอัญชลีี วงศ์แสน นักทรัพยากรบุคคล อ19 เอกสารแนบ
5 นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำ นักทัพยากรบุคคล อ20 เอกสารแนบ
6 นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล อ21 เอกสารแนบ
7 นางสาวภัทริดา เสนาจักร์ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานธุรการ   เอกสารแนบ
         
         

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางบุญชู โคตรบรรเทา นักจัดการงานทั่วไป อ3 เอกสารแนบ
2 นางสาวสุภัทรา แสงลุน นักวิชาการเงินและบัญชี อ8 เอกสารแนบ
3 นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ พัสดุ อ59 เอกสารแนบ
4 นางสาวกุลภัทท์ อันนอก พนักงานการเงินและบัญชี   เอกสารแนบ
5 นางสาวสุภาพร แฝงยงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   เอกสารแนบ
6 นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร พนักงานการเงินและบัญชี   เอกสารแนบ
7 นางสาวเมวีญา สิงเดช พนักงานการเงินและบัญชี   เอกสารแนบ
8 นายชัยยะ จะรัมย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   เอกสารแนบ
9 นางสาวขนิษฐา วงศ์กาตา พนักงานการเงินและบัญชี   เอกสารแนบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ3 เอกสารแนบ
2 นางสาวไพลิน ภูมิวัน นักวิชาการศึกษา อ35 เอกสารแนบ
3 นางวราลักษณ์ บุษบง นักวิชาการศึกษา อ36 เอกสารแนบ
4 นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษา อ37 เอกสารแนบ
5 นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง นักวิชาการศึกษา อ39 เอกสารแนบ
6 นางสาวธิดารัตน์ พลศรี นักวิชาการศึกษา อ40 เอกสารแนบ
7 นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย นักวิชาการศึกษา อ49 เอกสารแนบ
         

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึึกษานิเทศก์ 7 เอกสารแนบ
2 นางอรชุมา ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ 6 เอกสารแนบ
3 นายอภิชาต เข็มพิลา ศึกษานิเทศก์ 8 เอกสารแนบ
4 นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว ศึกษานิเทศก์ 9 เอกสารแนบ
5 นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ 10 เอกสารแนบ
6 นางกรนันท์ วรรณทวี ศึกษานิเทศก์ 11 เอกสารแนบ
7 นางดวงใจ จำปาทอง ศึึกษานิเทศก์ 12 เอกสารแนบ
8 นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ 13 เอกสารแนบ
9 นางอรอนงค์ อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์ 14 เอกสารแนบ
10 นางสาวธนาภา บุญครอบ ศึกษานิเทศก์ 15 เอกสารแนบ
11 นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ ศึกษานิเทศก์ 16 เอกสารแนบ
12 นางสาวเสน่หา กางโหลน เจ้าหน้าที่ธุรการ   เอกสารแนบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายวิทยา ศรีพันชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ31 เอกสารแนบ
         

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางชุติมา นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษา อ42 เอกสารแนบ
2 นางสาวเมลดา อยู่วิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ   เอกสารแนบ
         
         

กลุ่มกฎหมายและคดี

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายเสนอ เวียงบาล นิติกร อ25 เอกสารแนบ
         

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางภวิสร์ภร อุปนันท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน อ45 เอกสารแนบ
         
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 2685

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26