• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 57
เมื่อวานนี้ 45
เดือนนี้ 1,054
ปีนี้ 14,036
รวมทั้งหมด 14,036
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 18-07-2019 )

กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางขันทอง พิมพ์แสนศรี นักจัดการงานทั่วไป อ1  
2 นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ นักจัดการงานทั่วไป อ2  
3 นางอุษามณี เหล่าอรรคะ เจ้าพนักงานธุรการ อ5  
         
         
         
         
         
         

กลุ่มนโยบายและแผน

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายภิรมย์ ภูชมศรี ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน อ29  
2 นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ30  
3 นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะห์์นโบายและแผน อ32  
4 นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ33  
5 นางสาวพิกุล ไชยแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ34  
         
         

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางกุสุมา โอษะคลัง นักทรัพยากรบุคคล อ16  
2 นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล อ17  
3 นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ นักทรัพยากรบุคคล อ18  
4 นางสาวอัญชลี วงศ์แสน นักทรัพยากรบุคคล อ19  
5 นางสาวอัญชลีี วงศ์แสน นักทรัพยากรบุคคล อ19  
6 นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำ นักทัพยากรบุคคล อ20  
7 นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล อ21  
8 นางสาวศิริวิมล บุญศรี นักรัพยากรบุคคล อ22  
9 นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค เจ้าพนักงานธุรการ อ27  
         
         

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางบุญชู โคตรบรรเทา นักจัดการงานทั่วไป อ3  
2 นางสาวสุภัทรา แสงลุน นักวิชาการเงินและบัญชี อ8  
3 นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ พัสดุ อ59  
         
         
         
         
         

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ3  
2 นางสาวไพลิน ภูมิวัน นักวิชาการศึกษา อ35  
3 นางวราลักษณ์ บุษบง นักวิชาการศึกษา อ36  
4 นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษา อ37  
5 นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง นักวิชาการศึกษา อ39  
6 นางสาวธิดารัตน์ พลศรี นักวิชาการศึกษา อ40  
7 นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย   อ49  
         

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึึกษานิเทศก์ 7  
2 นางอรชุมา ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ 6  
3 นายอภิชาต เข็มพิลา ศึกษานิเทศก์ 8  
4 นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว ศึกษานิเทศก์ 9  
5 นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ 10  
6 นางกรนันท์ วรรณทวี ศึกษานิเทศก์ 11  
7 นางดวงใจ จำปาทอง ศึึกษานิเทศก์ 12  
8 นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ 13  
9 นางอรอนงค์ อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์ 14  
10 นางสาวธนาภา บุญครอบ ศึกษานิเทศก์ 15  
11 นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ ศึกษานิเทศก์ 16  
         

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายวิทยา ศรีพันชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ31  
         

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางชุติมา นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษา อ42  
         
         
         

กลุ่มกฎหมายและคดี

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นายเสนอ เวียงบาล นิติกร อ25  
         

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง คู่มือปฏิบัติงาน
1 นางภวิสร์ภร อุปนันท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน อ45  
         
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ��������������������������������������������������������������������������������� เผยแพร่โดย : administrator View : 979

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26