• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ชื่อเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ผู้วิจัย          ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26               

 

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สอบถามกลุ่มเป้าหมาย 175 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ระยะที่ 2 ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มเป้าหมาย 111 คน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกำหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เพื่อยืนยันวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยทดลองใช้ ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา และโรงเรียนยางวิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 513 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ : 2017-03-21 เผยแพร่โดย : administrator View : 137

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.158.30.219
Online อยู่ : 3
วันนี้ 203
เมื่อวานนี้ 69
เดือนนี้ 2,759
ปีนี้ 21,409
รวมทั้งหมด 28,142
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 18-06-2018 )