• 12 สิงหาคม 2561 id="7"/>12 สิงหาคม 2561
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 97
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 60
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 177
4 เฉลยสมุดเงินสด 144
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 136
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 171
7 เอกสารประกอบการชี้แจงการอบรมครู(คูปอง)2561 637
8 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 269
9 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 425
10 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 682
11 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 677
12 แบบ สรจ3 65ปี 494
13 แบบฟอร์มรับบำนาญ 456
14 ถอนเงินประกันสัญญา 6988
15 แบบใบลาพักผ่อน 496
16 ใบสำคัญรับเงิน 612
17 ส่งใช้เงินยืม 592
18 สัญญายืมเงิน 810
19 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 392
20 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 418
21 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 462
22 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 490
23 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 373
24 แบบใบขอยกเลิกวันลา 376
25 แบบใบลาพักผ่อน 408
26 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 398
27 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 389
28 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 395
29 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 345
30 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 393
31 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 352

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.82.10.219
Online อยู่ : 2
วันนี้ 174
เมื่อวานนี้ 117
เดือนนี้ 314
ปีนี้ 314
รวมทั้งหมด 314
Record: 174 (14.12.2018)
( Counter 14-12-2018 )