สพม.26 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2565
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์เพิ่มเติม
สพม.26 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สพม.26 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ประชุมการเตรียมข้อมูลรายงานตัวชี้วัด KRS และ ประชุมการขอข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำข้อมูล Big data
สพม.26 ร่วมประชุม Video Conference พร้อมกับ ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.26
สพม.26 ประชุมการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
สพม.26 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าว “ปฏิญญาเขตสุจริต”
สพม.26 ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตรา
สพม.๒๖ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่ ๑๐
สพม.๒๖ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด
สพม.26 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และ ประชุมผู้บริหารส
สพม.26 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2561
สพม.26 ประชุมสัมมนาการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา “Holistic Assessment"
สพม.26 ประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาและ
สพม.26 รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สพม.26 จัดโครงการการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิด
สพม.26 ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
สพม.26 ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง สังกัด สพม.26
สพม.26 กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ
สพม.26 ประกาศเจตนารมณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ภ
สพม.26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดมหาสารคาม ประ
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที
ประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ล้านบาท (งบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะสั่
สพม.26 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ และประชุมเรื่องการกรอกข้อมูลแบบสำรวจเผยแพร่ข้อมูลสาธาร
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.26 ครั้งที่ 5/2562
สพม.26 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนยางวิทยาคม ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนประชาพัฒนา ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนมิตรภาพ ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนกุดรังรังประชาสรรค์ ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนเขวาไรศึกษา ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ มนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนมหาวิชานุกูล ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ประชุมชี้แจง เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วย
สพม.26 ร่วมกันให้การต้อนรับ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ
ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐา
ประชุมผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษา
สพม.26 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต
สพม.26 จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเม
สพม.26 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
พิธีเปิดการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนโนนราศีวิทยา ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้น 2 เดือน (มิ.ย. - ก.ค. 2562) และระยะกลาง 4 เดือน (มิ.ย.
ผอ.สพม.26 ออกตรวจราชการโรงเรียนกูทองพิทยาคม ตามนโยบาย เยี่ยม รร. ให้ครบ 100% ของ เลขาฯ สพฐ.
สพม.26 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย CLUSTER”
สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
สพม.26 จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
ประชุมโครงการสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ครั้งที่
สพม.26 กิจกรรมเขตสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน
กิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก" จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพม.26 ประชุมถอดบทเรียน
สพม.26 ร่วมประชุม Video Conference การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการ
สพม.26 ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน ผอ.เชี่ยวชาญ สพป.มหาสารคาม เขต 1
การประชุมปฏิบัติการ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ชั้นเรียนบูรณาการโรงเรียนสุจริตไปปรับใช้ในสถานศึกษา
สพม.26 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
สพม.26 ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สพม.26 ร่วมรับชม vdo conference ประชุมทางไกล (ITA)
สพม.26 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สพม.26 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
สพม.26 จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
ร่วมพิธีเปิด “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4
สพม.26 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการกลับเข้า
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ครั้งที่ 2
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
สพม.26 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด
สพม.26 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรคุณธรรมและมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนวาปีปทุม
คณะกรรมการ สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่
สพม.26 ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
สพม.26 ประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นเพื่อพิจารณาจัดสรรงบป
สพม.26 เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.26เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในการเตรียมอาคารสถานที่สำหรับรับเสด็จฯ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาพัฒนา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.26 ตรวจรับข้อสอบ O - NET ปีการศึกษา 2561 เตรียมมอบให
สพม.26 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสภานศึ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
สพม.26 ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย นักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สังกัด สพม.26
สพม.26 ร่วมลงพื้นที่ประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร และ ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp ครั้งที่ ๒)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.26 ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
สพม.26 ร่วมงานวันครู จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
สพม.26 ร่วมกีฬาวันครูอำเภอวาปีปทุม ประจำปี 2562
สพม.26 จัดสอบสอบแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (รอบแรก)
สพม.26 ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ (MOU
สพม.26 การมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ผดุงนารีเกมส์"
สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 11/2561
สพม.26 ได้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวาปีปทุม
สพม. 26 รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สพม.26 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชศักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพร
สพม.26 ร่วมรับเสด็จฯ พิธีเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 รร.ผดุงนารี
สพม.26 ตรวจนับจำนวนนักเรียนสนองตามนโยบาย สพฐ.
พิธีเปิดกีฬา "สพฐ.เกมส์" 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพม.26 พิธีเปิดกีฬาฟุตชอล สพฐ.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล
สพม.26 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรวิชัย
สพม.26 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
สพม.26 ประชุมตัวแทนจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหกรรมกีฬา “สพฐ. เกมส์” ปี 2561
สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.26 ครั้งที่ 10/2561
สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นพส.เกมส์
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้า
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ลูกเอราวัณเกมส์" ปีการศึกษา 2561
สพม. 26 จัดประชุมวางแผนงานกีฬา "สพฐ.เกมส์" (ทำข้อมูลเบื้องต้น)
สพม.26 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2561
สพม.26 เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)
สพม.26 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 25
สพม.26 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ
สพม.26 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรี
การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพม.
สพม.26 จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประส
สพม.26 ร่วมงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานศิลปหัตถกรรมผู้นำเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตที่เป็นสุ
สพม.26 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) เรื่องระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเร
สพม.26 ปฐมนิเทศ​ครูผู้ช่วย​ บรรจุใหม่​ พ.ศ.2561
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพม.26
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.26 ครั้งที่ 8/2561
สพม.26 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
สพม.26 ศึกษาดูงานเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
สพม.26 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education
สพม.26 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการด้านขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤ
ประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีการดำเนินการถอด
สพม.26 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT
สพม.26 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารการศึกษาในการประชุมบุคลากร สพม.26
การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงา
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
สพม.26 จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต "รวมพลังเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2561
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
พิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
พิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจริยคุณวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพม.26 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารการศึกษาในการประชุมสภากาแฟ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.26 ครั้งที่ 7/2561
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ และบรรยายพิเศ
สพม.26 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งรับฟังนโยบาย จากผู้บริหาร สพม.26
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและบั
การประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาและตัวแทนจังหวัด ชิงทุนการศึกษามูลน
สพม.26 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครั้งที่ 1/2561
พิธีเปิดมหกรรมไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมคิดร่วมต้านด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 3
สพม.26 พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลฯ
สพม.26 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งรับฟังนโยบาย จากผู้บริหาร สพม.26
การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบตัวชี้วัด การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตา
สพม.26 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.26 ครั้งที่ 6/2561
การประชุมการขับเคลื่อนร.ร.มาตรฐานสาก รุ่นที่ 3 ปี 2561
การประชุมปฏิบัติการทดลองใช้ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม 26
สพม.26 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
สพม.26 รับชมการประชุม VDO Conference
พิธีมอบนวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ KKU smart Learning
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA
กิจกรรมที่ 2 โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตเพื่อนำจังหวัดมหาสารคามใสสะอาด
สพม.26 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561
การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการองค์กรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา สพม.26
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 2
การแข่งขันทักษะภาษาด้านภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สพม.26 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
สพม.26 ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและยุวกาชาด
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.26 ครั้งที่ 5/2561
สพม.26 เข้าร่วมประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต
สพม.26 ร่วมการติดตามงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา
การประชุมสภากาแฟ (รับฟังนโยบายผู้บริหาร) สพม.26
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรี
ประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน Programme for International Student Assess
การประชุมสัมนางานประกันคุณภาพการศึกษานำโดยคณะนิเทศฯ สพม.26
ปฐมนิเทศและประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดศึกษานิเทศก์ สพม.26
สพม.26 ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
สพม.26 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งรับฟังนโยบาย จากผู้บริหาร สพม.26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ศึกษาดูงานระบบ ICT ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพ
สพม.26 ศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 4/2561
พิธีมอบบ้านตามโครงการสานฝันปันน้ำใจ กองบัญชาการกองทัพไทยให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติ แต่เดือดร
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
การประชุมบุคลากรผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการบริหารจ
สพม.26 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำ
ประชุมนำเสนองานการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 12/2561
สพม.26 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำขอพรจากผ
สพม.26 ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
สพม.26 เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชว
โครงการคืนความสุขสู่ลูก ม.ย.ส. ซ่อมแซนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2561
การประชุมการคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ประชุมหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต วิทย์ และสังคม สู่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้น
การประชุมคณะกรรมการติดตาม การตรวจสอบ และประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กูลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีรับมอบอาคารกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561
งานพิธีเปิดรั้วโรงเรียนบรบือวิทยาคาร (Open House)
โครงการ "สพม.26 พบเพื่อนครู" สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม
การส่งมอบกิจกรรม KKU Smart Learning” ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑๓ อำเภอ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
พิธีเปิดการประกวดงานรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรง
งานพิธีเปิดอาคารหอประชุมทวิภูวดล
งานวันครู จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๖๒
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนผดุงนารี ประจำปีการศึกษา 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น
สพม.26 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สพม.26 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ภาครัฐ รูปแบบใหม่”
การตรวจเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.26 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 26 ณ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA สพฐ.) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 256
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรุู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและเตรียมคว
ท่านอดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผุ้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560
งานเปิดตลาดนัดวิชาการและประเมินเพื่อรับ "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ." ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 26 ใน
งานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
การประชุมสัญจรคณะผู้บริหาร สพม. เขต 26 ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
งานประกวดแข่งขันดครงงานนักเรียน ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 22
งานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี สู่ความดีท่ียั่งยืน วันที่ 21 กันยายน 2660
พิธีมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี 2560
ศืษย์เก่ามอบรถยนต์ให้โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ
นายอภิสิทธ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการ สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารส
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิ
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์เข้าร่วมอบรมโครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเม
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำ
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนกันทรวิชัย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะจัดวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารแล
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community)
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
โรงเรียนผดุงนารี ดำเนินโครงการเยี่่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม สืบสานพระพุทธศาสนา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รวมพลังแห่งความภักดี ประกอบพิธีในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนประชาพัฒนาจัดประชุมการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จัดกิจกรรมการเข้าค่ายวงโยทวาธิต ประจำปี 2560
โรงเรียนโนนราษีวิทยา อบรมการสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม socrative
โรงเรียนมิตรภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดบ้านเสือกินวัว
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดกิจกรรมเต้นบาสโลป เครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีมฟุตบอลห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในการแข่งขัน
โรงเรียนวาปีปทุม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาภูพิทยาคม ่จัดกิจกรรมลูกเสือ
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว และข้อมูลสารสนเทศเพื่อดูแลติดตามการใช้สารเ
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา "อาเซียน2025 มุ่งหน้าไปด้วยก
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดและตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
พุธที่ 5 กค.2560 ทีมนิเทศติดตาม สพม.เขต 26 ติดตามงานตามนโยบายที่โรงเรียนแกดำวิทยาคาร (เช้า)และโร
การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
นายอภิสิทธ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการ สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารส
ค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
กิจกรรม ตั้งวง PLC กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการประชุมอบรมข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (DMC ) ปีการศึกษา 25
การอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะโรงเรียนในสังกัด สพม.26
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีววิต Live Saving
นายอภิสิทธ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการ สพม.26 รักษา ผอ.สพม.26 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใ
เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ "ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ"
ประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดก
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.235.66.217
Online อยู่ : 4
วันนี้ 28
เมื่อวานนี้ 144
เดือนนี้ 5,162
ปีนี้ 5,162
รวมทั้งหมด 5,162
Record: 499 (17.03.2020)
( Counter 29-03-2020 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26