นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

                   1. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน

                   2. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                   3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน

                   4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร

                   5. การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

                   6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

                   7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

                   8. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                   9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                   10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20

                   11. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK)

                   12. การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ

                   13. การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก

                   14. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา

                   15. การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นโยบายผู้อำนวยการ สพม. เขต 26 เผยแพร่โดย : administrator View : 6119

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.228.21.186
Online อยู่ : 3
วันนี้ 21
เมื่อวานนี้ 151
เดือนนี้ 172
ปีนี้ 172
รวมทั้งหมด 172
Record: 151 (20.10.2019)
( Counter 21-10-2019 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26